Algemene voorwaarden The Art of Empowerment

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘afnemer’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat als gevolg van een met ons gesloten overeenkomst.

1.3 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘opdrachtgever’ moet hieronder worden verstaan een afnemer die The Art of Empowerment opdracht heeft gegeven tot het verzorgen van een ‘workshop’, ‘training’ of ‘lezing’.

1.4 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘deelnemer’ moet hieronder worden verstaan iedere persoon die deelneemt aan een door The Art of Empowerment verzorgde ‘workshop’, ‘seminar’, ‘training’ of ‘lezing’.

1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.6 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘workshop’, ‘seminar’, ‘training’ of ‘lezing’, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.7 Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘aanmeldingsformulier’ wordt ook een aanmelding of conversatie via e-mail of via één van onze websites verstaan.

1.8 Op de door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.9 De afnemer gaat akkoord met alle specifieke voorwaarden welke omschreven zijn op het desbetreffende aanmeldingsformulier.

 

Artikel 2. Aanmeldingen

2.1. Een aanmelding voor een workshop of training komt tot stand met het gebruik van het desbetreffende, online, aanmeldingsformulier of e-mail conversatie.

2.2 De afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte gegevens op het aanmeldingsformulier.

2.3 Een aanmelding is definitief nadat de betaling hiervoor door The Art of Empowerment ontvangen is.

2.4 Indien er een korting of vroegboek actie van toepassing is, dan bepaalt het moment van ontvangst van betaling of aan de actie voldaan wordt.

2.5 Na aanmelding staat het e-mailadres van afnemer in het adressenbestand van The Art of Empowerment. Het is mogelijk dat er aankondigingen of wetenswaardigheden, niet aangaande de betreffende workshop of training, worden toegezonden. Afmelden hiervan is altijd en eenvoudig mogelijk.

2.6  The Art of Empowerment beschermt de privacy van afnemer en gebruikt de verkregen gegevens alleen voor eigen gebruik. Gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 3. Betalingen

3.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

 

Artikel 4a.  Wijzigen van de cursusdata of het annuleren van een cursus door afnemer

4a.1 Annuleren of wijzigen kan door middel van een e-mail wisseling of telefonisch met The Art of Empowerment. Gegevens hiervoor zijn op de contactpagina van www.suzannemeijroos.nl te vinden.

4a.2 Afnemer dient zelf zeker te stellen dat bevestiging vanuit de Art of Empowerment is ontvangen.

4a.3 Voor het annuleren van deelname gelden de volgende kosten:

• Langer dan 1 maand voor aanvang: 0 – 7 dagen na aanmelding: € 30,-;

• 7 dagen na aanmelding tot 1 maand voor aanvang: 50 % van het totale deelnamebedrag;

• Korter dan 1 maand voor aanvang: 0 – 3 dagen na aanmelding: € 30,-;

• Binnen 1 maand voor aanvang van de workshop / training: 100 % van het totale deelnamebedrag;

4a.4 Het is te allen tijde mogelijk om een vervanger voor een betaalde aanmelding te laten deelnemen.

 

Artikel 4b.  Annuleren van een opdracht door opdrachtgever

4b.1 Annuleren of wijzigen van een overeenkomst met een opdrachtgever kan door middel van een e-mail wisseling of telefonisch met The Art of Empowerment. Gegevens hiervoor zijn op de contactpagina van www.suzannemeijroos.nl te vinden.

4b.2 Opdrachtgever dient zelf zeker te stellen dat bevestiging vanuit de Art of Empowerment is ontvangen.

4b.3 Voor het annuleren een opdracht gelden de volgende kosten:

• Langer dan 30 dagen voor datum uitvoering opdracht: 50 % van de aanneemsom;

• 30 dagen of minder voor datum uitvoering opdracht: 100 % van de aanneemsom.

 

Artikel 5. Restitutie

5.1 Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

5.2 Er is geen restitutie en/of verrekening van al betaalde of nog te betalen cursusgelden en/of catering kosten mogelijk als de afnemer een workshop of training op eigen initiatief voortijdig verlaat.

5.3. Er is geen restitutie en of verrekening van al betaalde of nog te  betalen deelnamegelden mogelijk als The Art of Empowerment een workshop of training moet annuleren in geval van ziekte, een gebrek aan deelnemers of een andere vorm van overmacht.

5.4 Als The Art of Empowerment op basis van punt 5.3 een workshop of training annuleert, behoudt de afnemer het recht deel te nemen aan één van de volgende workshops of trainingen.

5.5 The Art of Empowerment is niet aansprakelijk voor enige persoonlijke schade die geleden wordt door het annuleren van een cursus op basis van punt 5.3.

 

Artikel 6. Welzijn

6.1 De afnemer verklaart zich voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de cursussen.

6.2 De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na een cursus.

 

Artikel 7. Huisregels

7.1 Het is verboden om tijdens een cursus video, - audio, - of foto-opnames te maken.

7.2 De afnemer gaat er stilzwijgend mee akkoord dat The Art of Empowerment audio en video-opnames kan en mag maken van al haar workshops en trainingen.

7.3 The Art of Empowerment zal zich inspannen de privacy van haar deelnemers zoveel mogelijk in acht te nemen maar kan hier geen enkele garantie op geven.

7.4 De afnemer verklaart vertrouwelijkheid in acht te nemen over wat andere deelnemers in het kader van de workshop of training hebben gedeeld.

7.5 The Art of Empowerment behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar workshops, trainingen en lezingen door te voeren zonder dat daar de expliciete verplichting voor bestaat deze aanpassingen met haar afnemers te communiceren.

 

Wijziging van deze Algemene voorwaarden

The Art of Empowerment behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent.
De Algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 2 februari 2013.

 

Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon